Finansijski aspekti elementarnih nepogoda: Studija slučaja poplave u Srbiji 2014. godine

04 мај 2016
image

Siže (Prevod originalnog izveštaja izdatog na Engleskom jeziku)

Ulaganje u prevenciju katastrofa može znatno da smanji gubitak života i ljudsku tragediju. Pored humanitarnog uticaja koji se ostvaruje ulaganjem u prevenciju, a koji se retko beleži u ekonomskim analizama, takvo ulaganje takođe može da donese znatnu ekonomsku korist i uštedu troškova državama koje bi inače bile opterećene povećanim izdacima nakon katastrofa. Ovaj izveštaj se bavi poplavama sa razornim posledicama koje su pogodile Srbiju u maju 2014. godine i analizira statističke podatke kako bi se uporedili troškovi prevencije sa troškovima oporavka i obnove u zemlji posle katastrofe.