Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu

22 окт 2010
image

Cilj projekta je dubinska analiza rodne dimenzije odabranog obrazovnog materijala koji se koristi u visokoškolskim programima u Srbiji. Predviđeno je da ova analiza bude zasnovana na kvalitativnom i kvantitativnom istraživanju reprezentativno odabranog uzorka obrazovnog materijala – pre svega udžbenika, ali i priručnika, štampanih i elektronskih formi, kao što su, na primer, veb stranice. Rezultati istra- živanja treba da budu u formi studija slučaja, da se analiziraju sadržaji pojedinih jedinica obrazovnog materijala, da se na osnovu toga izvedu zaključci i da se ponude preporuke za uspešnije uključivanje rodnih dimenzija u visokoškolski obrazovni materijal.