6 Promovisati jednakost među polovima i dati veća prava ženama

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj je postignut u umerenom obimu. Indikatori tržišta rada pokazuju sužavanje jaza između muškaraca i žena u pogledu njihovog položaja na tržištu rada. Nejednakosti među polovima takođe su značajno umanjene u oblastima zapošljavanja, nezaposlenosti i visine dohotka. Međutim, ovakav razvoj je u velikoj meri bio posledica negativnih efekata ekonomske krize. Kako je kriza imala jači uticaj na industrijski sektor, gde dominira muška radna snaga, muškarci su takođe imali i povećanje nezaposlenosti. Usled većeg udela zaposlenosti žena u javnom sektoru, one su bile relativno više zaštićene za vreme krize. Ipak, veruje se da će mere štednje, za koje se očekuje da budu odlučnije implementirane, imati negativni efekat na zaposlenost žena. Smanjenje zapošljavanja u privatnom sektoru je takođe doprinelo sužavanju jaza nastalog odnosom plata, jer je u javnom sektoru ovaj jaz bio tradicionalno nizak. Došlo je do značajnog napretka u političkom učešću žena i njihovoj zastupljenosti na pozicijama u vlasti - sada ima više žena u Vladi i u Narodnoj Skupštini. Međutim, trebalo bi naglasiti da je politička zastupljenost na lokalnom nivou još uvek obeležena visokim stepenom rodne nejednakosti. U pogledu najtežeg oblika rodne nejednakosti, nasilja u porodici, procedure koje prate ovu društvenu pojavu poboljšane su u pogledu efikasnosti. I pored činjenice da je broj krivičnih prijava smanjen, udeo presuda je povećan. Kako su žene sve prisutnije na javnim pozicijama, trebalo bi iskoristiti ovu vidljivost kako bi se iskorenilo nasilje u porodici i poboljšao položaj žena na tržištu rada.


Aktivnost UNDP-a u Srbiji

 • Samo 10% žena žrtava nasilja odlučuje se da prijavi nasilje

  Borba protiv nasilja nad ženama

  Ukupna stopa prevalencije naselja u porodici u centralnoj Srbiji iznosi 54.2%. Najčešći oblik nasilja je nasilje prema ženama u porodici. U 75% slučajeva počinilac je trenutniJoš

Zadaci za MCR3
 1. Iskoreniti rodne disparitete u osnovnom i srednjem obrazovanju po mogućnosti do 2005, a na svim nivoima obrazovanja do 2015
  • Koeficijent devojčica i dečaka u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju
  • Udeo žena koje su zaposlene i rade za platu i u ne-poljoprivrednom sektoru
  • Procenat mandata koje zauzimaju žene u nacionalnom parlamentu

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on