6 Razviti globalno partnerstvo za razvoj

Dokle smo stigli?

Ovaj cilj je u osnovi predstavljen kroz ekonomske indikatore. Stepen rasta je nizak, BDP se smanjuje, direktne strane investicije su na veoma niskom nivou, dok je udeo spoljnotrgovinskog deficita i zaduženosti u BDP-u iznad kritičnih granica. Pod ovim okolnostima može se smatrati pozitivnom činjenica da su izdaci iz budžeta za javno obrazovanje i javno zdravlje ostali na više ili manje istom nivou, i pored toga što su i dalje ispod Evropskog proseka. Kako je već navedeno, 2013 godina donosi prve znake izlaska iz recesije i treba očekivati vidljivija poboljšanja u sferi ekonomije koja, međutim, nisu dovoljna za dostizanje ciljeva za 2015. Da bi se prevazišao ovakav jaz i da bi se stvorile opšte osnove za poboljšanje svih pokazatelja neophodno je ostvariti odgovorniju i održiviju ekonomsku politiku.


Ciljevi MCR8
 1. Dalje razvijati otvorenu, regulisanu, predvidivu i nediskriminatornu trgovinu i finansijski sistem
  • Zemlje u razvoju stiču bolji pristup tržištima razvijenih zemalja
  • Najnerazvijenije zemlje ostvaruju koristi od smanjenja tarifa, posebno za svoje poljoprivredne proizvode
 2. Posvetiti se rešavanju posebnih potreba najnerazvijenijih zemalja
  • Neto zvanična razvojna pomoć (ODA), sveukupno, i za najnerazvijenije zemlje, kao procenat OECD/DAC bruto domaćeg proizvoda donatora
  • Procenat ukupne bilateralne, sektorski raspoređene zvanične razvojne pomoći OECD/DAC donatora za osnovne socijalne službe (osnovno obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, ishrana, čista voda za piće i sanitacija)
  • Procenat bilateralne zvanične razvojne pomoći OECD/DAC donatora koja nije vezana
  • Pristup tržištima
  • Održivost zaduženosti
 3. Posvetiti se rešavanju posebnih problema zemalja bez izlaza na more i malih ostrvskih zemalja u razvoju
  • Zvanična razvojna pomoć (ODA) koju dobijaju zemlje u razvoju bez izlaza na more kao procenat njihovog bruto domaćeg proizvoda
  • ODA koju dobijaju male ostrvske zemlje u razvoju kao procenat njihovog bruto domaćeg proizvoda
  • Procenat bilateralne zvanične razvojne pomoći OECD/DAC donatora koji nije vezan
  • Pristup tržištima
  • Održivost zaduženosti
 4. Posvetiti se na sveobuhvatan način rešavanju dužničkih problema zemalja u razvoju
  • Ukupan broj zemalja koje su dostigle svoje HIPC tačke odluke i broj zemalja koje su dostigle svoje HIPC tačke završetka (kumulativno)
  • Oprost duga ostvaren po inicijativama HIPC i MDRI
  • Otplata dugova kao procenat izvoza roba i usluga
 5. Obezbediti pristup osnovnim lekovima u zemljama u razvoju, kao i njihovu priuštivost, u saradnji sa farmaceutskim kompanijama
  • Procenat stanovništva koji ima održiv pristup priuštivim osnovnim lekovima
 6. U saradnji sa privatnim sektorom omogućiti ostvarivanje koristi od novih tehnologija, posebno informativnih i telekomunikacionih tehnologija
  • Broj telefonskih linija na 100 stanovnika
  • Broj pretplatnika mobilne telefonije na 100 stanovnika
  • Broj korisnika Interneta na 100 stanovnika

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on