UNDP u Srbiji


Generalni sekretar i UN tim u Srbiji

UNDP je aktivan u Srbiji od 1952. godine.

UNDP podržava Srbiju u njenim naporima da dostigne najviši stepen ljudskog prosperiteta i dostojanstva za sve njene građane bez obzira na pol, nacionalnu ili versku pripadnost. UNDP promoviše održivi humani razvoj, ljudsku sigurnost i jednake mogućnosti za sve, uz istovremeno pružanje svake raspoložive pomoći Srbiji na njenom napredovanju ka pridruživanju Evropskoj uniji.
Ciljevi UNDP-a u Srbiji definisani su u Nacionalnom programskom dokumentu (CPD), 2011-2015, koji je usvojen u julu 2010 i u Akcionom planu uz Nacionalni program saradnje (CPAP), 2011-2015, koji je izrađen u saradnji sa i usvojen od starne Vlade u decembru 2010.

 

Šta želimo da postignemo?

Krajnji cilj UNDP-a je da se poboljša kvalitet života građana Srbije, posebno najsiromašnijih i najugroženijih, i da se osigura budućnost koja nudi jednakost, dostojanstvo i šanse za sve. UNDP radi u partnerskim odnosima sa Vladom Srbije, razvojnim partnerima, agencijama iz sistema UN, civilnim društvom i lokalnim zajednicama sa ciljem da se nađu lokalna rešenja koja će odgovoriti na globalne i nacionalne izazove kroz čitav niz intervencija koje objedinjuju stručnost koju poseduje UNDP i komparativne prednosti u oblasti demokratske uprave, smanjenja siromaštva, energetike i zaštite životne sredine. 

Koje rezultate smo ostvarili?

UNDP je ostvario transformativne promene u više strateških oblasti:

U oblasti socijalne isključenosti, jedna od uzornih inicijativa UNDP dovela je do promena u društvu u odnosu na osobe sa invaliditetom (OSI). Raniji koncept medicinske i humanitarne pomoći za OSI zamenjuje se pristupom koji je u većoj meri socijalni, a koji osigurava da sve osobe imaju pristup potrebnim uslugama pod jednakim uslovima.

Pilotiranje aktivnih mera na tržištu rada kroz UNDP pilot projekte za rezultat ima zaposlenje, stručnu obuku i započinjanje sopstvenih poslova za 2.700 korisnika Fonda za zapošljavanje mladih u 50 opština u Srbiji.

UNDP promoviše domaća i strana ulaganja u ruralni turizam, izgradnju lokalnih kapaciteta za sprovođenje projekata, unapređenje zaštite životne sredine i povećanje društvene uključenosti marginalizovanih grupa.

UNDP je pružio pomoć u osnivanju Savetodavnih službi za građane na jugu Srbije radi proširivanja usluga na terenu za moguće migrante i povratnike.

UNDP je pružio pomoć Vladi da sveobuhvatno primenjuje politike koje u većoj meri uzimaju u obzir rodnu ravnopravnost, što je doprinelo povećanju broja prijavljenih slučajeva nasilja protiv žena.

Službe socijalne zaštite u Srbiji postale su pristupačnije siromašnima i ugroženima. UNDP je podržao izgradnju partnerstva između vladinog i nevladinog sektora kroz uspostavljanje Fonda za socijalne inovacije (FSI), mehanizma za ubrzavanje reformi. FSI je uveo mešani modalitet u pružanje usluga socijalne zaštite, uključujući po prvi put i organizacije civilnog društva kao pružaoce usluga.

U tematskoj oblasti Demokratska uprava, UNDP je pružio podršku Agenciji za borbu protiv korupcije u promovisanju njenih ovlašćenja čime je postignut značajan napredak u broju podnetih izjava o imovini od strane državnih službenika (16.000 izjava u poređenju sa ranijih 9.000).

UNDP je dao doprinos većem stepenu odgovornosti Vlade posredujući u potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Premijera (i Vlade) i Agencije za borbu protiv korupcije, koji navodi oblike saradnje među njima u borbi protiv korupcije i konkretne teme za zajedničke aktivnosti. Kao rezultat toga, Agencija je započela rad na izradi planova integriteta, registracije imovine državnih službenika i borbi protiv sukoba interesa. Na osnovu inicijalnih preporuka eksperata UNDP-a, Tužilaštvo je izdvojilo dodatne resurse, i ljudske i finansijske, za svoje organizacione delove koji se bave borbom protiv korupcije.

UNDP je obezbedio pomoć Agenciji za borbu protiv korupcije u izradi nacrta smernica za zaštitu uzbunjivača, izradi nove strategije/akcionog plana za borbu protiv korupcije, i inicijativama koje su usmerene na pod-nacionalni nivo. UNDP je sproveo čitav niz istraživanja pokazatelja korupcije na nivou domaćinstava, čime su prikupljeni podaci o učestalosti korupcije. Izveštaji o istraživanjima privukli su pažnju medija, što je dodatno doprinelo jačanju vodeće pozicije koju UNDP ima u ovoj oblasti.

U martu 2009. godine, uz podršku koju je pružio UNDP, Vlada je usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, koji uređuje mehanizme za zaštitu od diskriminacije, uključujući i sudsku zaštitu putem specifičnog parničnog postupka. Zahvaljujući podršci koju je pružio UNDP uvedena je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nezavisnog tela predviđenog Zakonom, koje je postalo operativno u maju 2010.

U oblasti odgovornosti zakonodavne vlasti, podrška UNDP-a Saveznoj skupštini imala je za rezultat usvajanje Zakona o Saveznoj skupštini i novog Poslovnika o radu Skupštine, čime je uveden mehanizam za saradnju sa nezavisnim nadzornim telima kao i mehanizmi za analizu njihovih izveštaja. Zahvaljujući ovim aktima institucionalizovana su javna slušanja.

Programiranje u oblasti javnih nabavki dovelo je do standardizacije prakse (1.200 službenika za javne nabavke dobilo je certifikate za međunarodne standarde). Podrška UNDP-a Državnoj revizorskoj instituciji rezultirala je izradom 143 izveštaja o reviziji tokom 2012, u poređenju sa samo 47 izveštaja tokom 2011. godine. Do sada je pokrenuto 14 krivičnih prijava za zloupotrebu javnih sredstava.

UNDP/SEESAC su bili predvodnici u integrisanju načela rodne ravnopravnosti u reforme sektora bezbednosti i u unapređenju regionalne saradnje za postizanje rodne ravnopravnosti u policiji i oružanim snagama u Jugoistočnoj Evropi. UNDP je pružio podršku za uništenje 17.000 malokalibarskog oružja i inicirao je uklanjanje zaliha od 115 tona napalm praha 2012. godine.

U oblasti Energetike i zaštite životne sredine, UNDP pruža pomoć Vladi Srbije u povećanju udela obnovljive energije u ukupnoj proizvodnji energije, i u ispunjenju međunarodnih obaveza u pogledu smanjenja emisija ugljenika i smanjenja potrošnje energije.

UNDP podržava Vladu Srbije u sprovođenju Zakona o energetici, i u izvršavanju obaveza u vezi sa pristupanjem Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice JI Evrope.

UNDP je pružio podršku Vladi u ispunjavanju obaveza po Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, uključujući i pripremu prve i druge nacionalne komunikacije.

UNDP je inicirao izradu plana održivog gradskog prevoza za grad Beograd, koji predstavlja osnovu za pozitivne odluke međunarodnih finansijskih institucija o odobravanju dodatnih kredita za rekonstrukciju gradova i održiv transport.

Da bi osigurao povećanje površina sa prirodnim resursima koji su pod režimom zaštite kao i njihovu održivost, UNDP je pružio pomoć Vladi Srbije u izradi strateškog okvira za očuvanje biološkog diverziteta, koji je doveo do izrade i usvajanja Nacionalne strategije biodiverziteta i akcionog plana.

UNDP je pružio podršku u osnivanju Asocijacije nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije i pružio pomoć u izradi strategije za prikupljanje sredstava. 

Rukovodeći tim

Menadžeri

Stalna predstavnica UNDP-a i Stalna koordinatorka UN
Irena Vojáčková - Sollorano

Zamenica Stalne predstavnice
Steliana Nedera

Programski tim

Pomoćnica Stalne predstavnice
Olivera Purić

Programska analitičarka, Ugrožene grupe
Jelena Tadžić


Programska analitičarka, Dobra uprava
Jelena Manić Petronikolos

Jedinica za razvoj programa, podršku i M&E

Programski saradnik (M&E) i rukovodilac programa učenja
Daniel Varga

Programska saradnica (Programske finansije)
Željka Topalović
 
Operacije

Rukovodilac operacija v.d.
Marina Rakić


Current Staff Count for Serbia

Contract TypeSub Total
Service Contract 47
UN Volunteers 1
UNDP Staff 20
Total 68

Naši konsultanti

Spisak svih pojedinačnih ugovora o konsultantskim uslugama čiji je iznos preko US$ 30.000 u periodu od 12 meseci.

  Naziv / Funkcija Projekat Ukupan iznos

Konsultant 1

Međunarodni savetnik za pitanja politike

Pristup pravdi

63,000.00 USD

Konsultant 2

Visoki savetnik za banke u državnom vlasništvu 

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

83,200.00 USD

Konsultant 3

Savetnik za koordinaciju reforme u finansijskom sektoru

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

38,500.00 USD

Konsultant 4

Visoki savetnik za ekonomiju znanja i konkurentnost

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

40,900.00 USD

Konsultant 5

Savetnik za IKT za investiciono okruženje u Srbiji i promociju izvoza u sektoru start-up tehnološkog preduzetništva

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

54,600.00 USD

Konsultant 6

Visoki savetnik za banke u državnom vlasništvu

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

41,600.00 USD

Konsultant 7

Visoki savetnik za infrastrukturu u sektoru voda

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

43,200.00 USD

Konsultant 8

Međunarodni konsultant: Visoki savetnik za poresku politiku

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

70,600.00 USD

Konsultant 9

Savetnik za budžetsku i fiskalnu analizu

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

61,130.00 USD

Konsultant 10

Savetnik za javni dug

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

38,200.00 USD

Konsultant 11

Savetnik za sistem upravljanja učinkom

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

61,130.00 USD

Konsultant 12

Visoki savetnik za fiskalnu politiku

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

53,125.00 USD

Konsultant 13

Visoki savetnik za sistem upravljanja učinkom

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

99,400.00 USD

Konsultant 14

Visoki savetnik za politiku zakonodavnog i finansijskog okvira

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

45,000.00 USD

Konsultant 15

Savetnik za saradnju sa stranim investitorima u industriji IT i poluprovodnika

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

46,300.00 USD

Konsultant 16

Savetnik za saradnju sa stranim investitorima u poljoprivredi

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

57,855.00 USD