UNDP u Srbiji


Generalni sekretar i UN tim u Srbiji

UNDP je aktivan u Srbiji od 1952. godine.

UNDP podržava Srbiju u njenim naporima da dostigne najviši stepen ljudskog prosperiteta i dostojanstva za sve njene građane bez obzira na pol, nacionalnu ili versku pripadnost. UNDP promoviše održivi humani razvoj, ljudsku sigurnost i jednake mogućnosti za sve, uz istovremeno pružanje svake raspoložive pomoći Srbiji na njenom napredovanju ka pridruživanju Evropskoj uniji.
Ciljevi UNDP-a u Srbiji definisani su u Nacionalnom programskom dokumentu (CPD), 2011-2015, koji je usvojen u julu 2010 i u Akcionom planu uz Nacionalni program saradnje (CPAP), 2011-2015, koji je izrađen u saradnji sa i usvojen od starne Vlade u decembru 2010.

 

Šta želimo da postignemo?

Krajnji cilj UNDP-a je da se poboljša kvalitet života građana Srbije, posebno najsiromašnijih i najugroženijih, i da se osigura budućnost koja nudi jednakost, dostojanstvo i šanse za sve. UNDP radi u partnerskim odnosima sa Vladom Srbije, razvojnim partnerima, agencijama iz sistema UN, civilnim društvom i lokalnim zajednicama sa ciljem da se nađu lokalna rešenja koja će odgovoriti na globalne i nacionalne izazove kroz čitav niz intervencija koje objedinjuju stručnost koju poseduje UNDP i komparativne prednosti u oblasti demokratske uprave, smanjenja siromaštva, energetike i zaštite životne sredine. 

Koje rezultate smo ostvarili?

UNDP je ostvario transformativne promene u više strateških oblasti:

U oblasti socijalne isključenosti, jedna od uzornih inicijativa UNDP dovela je do promena u društvu u odnosu na osobe sa invaliditetom (OSI). Raniji koncept medicinske i humanitarne pomoći za OSI zamenjuje se pristupom koji je u većoj meri socijalni, a koji osigurava da sve osobe imaju pristup potrebnim uslugama pod jednakim uslovima.

Pilotiranje aktivnih mera na tržištu rada kroz UNDP pilot projekte za rezultat ima zaposlenje, stručnu obuku i započinjanje sopstvenih poslova za 2.700 korisnika Fonda za zapošljavanje mladih u 50 opština u Srbiji.

UNDP promoviše domaća i strana ulaganja u ruralni turizam, izgradnju lokalnih kapaciteta za sprovođenje projekata, unapređenje zaštite životne sredine i povećanje društvene uključenosti marginalizovanih grupa.

UNDP je pružio pomoć u osnivanju Savetodavnih službi za građane na jugu Srbije radi proširivanja usluga na terenu za moguće migrante i povratnike.

UNDP je pružio pomoć Vladi da sveobuhvatno primenjuje politike koje u većoj meri uzimaju u obzir rodnu ravnopravnost, što je doprinelo povećanju broja prijavljenih slučajeva nasilja protiv žena.

Službe socijalne zaštite u Srbiji postale su pristupačnije siromašnima i ugroženima. UNDP je podržao izgradnju partnerstva između vladinog i nevladinog sektora kroz uspostavljanje Fonda za socijalne inovacije (FSI), mehanizma za ubrzavanje reformi. FSI je uveo mešani modalitet u pružanje usluga socijalne zaštite, uključujući po prvi put i organizacije civilnog društva kao pružaoce usluga.

U tematskoj oblasti Demokratska uprava, UNDP je pružio podršku Agenciji za borbu protiv korupcije u promovisanju njenih ovlašćenja čime je postignut značajan napredak u broju podnetih izjava o imovini od strane državnih službenika (16.000 izjava u poređenju sa ranijih 9.000).

UNDP je dao doprinos većem stepenu odgovornosti Vlade posredujući u potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Premijera (i Vlade) i Agencije za borbu protiv korupcije, koji navodi oblike saradnje među njima u borbi protiv korupcije i konkretne teme za zajedničke aktivnosti. Kao rezultat toga, Agencija je započela rad na izradi planova integriteta, registracije imovine državnih službenika i borbi protiv sukoba interesa. Na osnovu inicijalnih preporuka eksperata UNDP-a, Tužilaštvo je izdvojilo dodatne resurse, i ljudske i finansijske, za svoje organizacione delove koji se bave borbom protiv korupcije.

UNDP je obezbedio pomoć Agenciji za borbu protiv korupcije u izradi nacrta smernica za zaštitu uzbunjivača, izradi nove strategije/akcionog plana za borbu protiv korupcije, i inicijativama koje su usmerene na pod-nacionalni nivo. UNDP je sproveo čitav niz istraživanja pokazatelja korupcije na nivou domaćinstava, čime su prikupljeni podaci o učestalosti korupcije. Izveštaji o istraživanjima privukli su pažnju medija, što je dodatno doprinelo jačanju vodeće pozicije koju UNDP ima u ovoj oblasti.

U martu 2009. godine, uz podršku koju je pružio UNDP, Vlada je usvojila Zakon o zabrani diskriminacije, koji uređuje mehanizme za zaštitu od diskriminacije, uključujući i sudsku zaštitu putem specifičnog parničnog postupka. Zahvaljujući podršci koju je pružio UNDP uvedena je institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nezavisnog tela predviđenog Zakonom, koje je postalo operativno u maju 2010.

U oblasti odgovornosti zakonodavne vlasti, podrška UNDP-a Saveznoj skupštini imala je za rezultat usvajanje Zakona o Saveznoj skupštini i novog Poslovnika o radu Skupštine, čime je uveden mehanizam za saradnju sa nezavisnim nadzornim telima kao i mehanizmi za analizu njihovih izveštaja. Zahvaljujući ovim aktima institucionalizovana su javna slušanja.

Programiranje u oblasti javnih nabavki dovelo je do standardizacije prakse (1.200 službenika za javne nabavke dobilo je certifikate za međunarodne standarde). Podrška UNDP-a Državnoj revizorskoj instituciji rezultirala je izradom 143 izveštaja o reviziji tokom 2012, u poređenju sa samo 47 izveštaja tokom 2011. godine. Do sada je pokrenuto 14 krivičnih prijava za zloupotrebu javnih sredstava.

UNDP/SEESAC su bili predvodnici u integrisanju načela rodne ravnopravnosti u reforme sektora bezbednosti i u unapređenju regionalne saradnje za postizanje rodne ravnopravnosti u policiji i oružanim snagama u Jugoistočnoj Evropi. UNDP je pružio podršku za uništenje 17.000 malokalibarskog oružja i inicirao je uklanjanje zaliha od 115 tona napalm praha 2012. godine.

U oblasti Energetike i zaštite životne sredine, UNDP pruža pomoć Vladi Srbije u povećanju udela obnovljive energije u ukupnoj proizvodnji energije, i u ispunjenju međunarodnih obaveza u pogledu smanjenja emisija ugljenika i smanjenja potrošnje energije.

UNDP podržava Vladu Srbije u sprovođenju Zakona o energetici, i u izvršavanju obaveza u vezi sa pristupanjem Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice JI Evrope.

UNDP je pružio podršku Vladi u ispunjavanju obaveza po Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama, uključujući i pripremu prve i druge nacionalne komunikacije.

UNDP je inicirao izradu plana održivog gradskog prevoza za grad Beograd, koji predstavlja osnovu za pozitivne odluke međunarodnih finansijskih institucija o odobravanju dodatnih kredita za rekonstrukciju gradova i održiv transport.

Da bi osigurao povećanje površina sa prirodnim resursima koji su pod režimom zaštite kao i njihovu održivost, UNDP je pružio pomoć Vladi Srbije u izradi strateškog okvira za očuvanje biološkog diverziteta, koji je doveo do izrade i usvajanja Nacionalne strategije biodiverziteta i akcionog plana.

UNDP je pružio podršku u osnivanju Asocijacije nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije i pružio pomoć u izradi strategije za prikupljanje sredstava. 

Rukovodeći tim

Menadžeri

Stalna predstavnica UNDP-a i Stalna koordinatorka UN
Irena Vojáčková - Sollorano

Zamenica Stalne predstavnice
Steliana Nedera

Programski tim

Programska analitičarka, Ugrožene grupe
Jelena Tadžić

Programska analitičarka, Dobra uprava
Jelena Manić Petronikolos

Jedinica za razvoj programa, podršku i M&E

Programski saradnik (M&E) i rukovodilac programa učenja
Daniel Varga

Programska saradnica (Programske finansije)
Željka Topalović
 
Operacije

Rukovodilac operacija v.d.
Marina Rakić


Current Staff Count for Serbia

Contract TypeSub Total
Service Contract 64
UN Volunteers 4
UNDP Staff 18
Total 86

Naši konsultanti

Spisak svih pojedinačnih ugovora o konsultantskim uslugama čiji je iznos preko US$ 30.000 u periodu od 12 meseci.

  Naziv / Funkcija Projekat Ukupan iznos

Konsultant 1

Međunarodni savetnik za pitanja politike

Pristup pravdi

63,000.00 USD

Konsultant 2

Visoki savetnik za banke u državnom vlasništvu 

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

83,200.00 USD

Konsultant 3

Savetnik za koordinaciju reforme u finansijskom sektoru

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

38,500.00 USD

Konsultant 4

Visoki savetnik za ekonomiju znanja i konkurentnost

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

40,900.00 USD

Konsultant 5

Savetnik za IKT za investiciono okruženje u Srbiji i promociju izvoza u sektoru start-up tehnološkog preduzetništva

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

54,600.00 USD

Konsultant 6

Visoki savetnik za banke u državnom vlasništvu

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

41,600.00 USD

Konsultant 7

Visoki savetnik za infrastrukturu u sektoru voda

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

43,200.00 USD

Konsultant 8

Međunarodni konsultant: Visoki savetnik za poresku politiku

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

70,600.00 USD

Konsultant 9

Savetnik za budžetsku i fiskalnu analizu

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

61,130.00 USD

Konsultant 10

Savetnik za javni dug

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

38,200.00 USD

Konsultant 11

Savetnik za sistem upravljanja učinkom

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

61,130.00 USD

Konsultant 12

Visoki savetnik za fiskalnu politiku

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

53,125.00 USD

Konsultant 13

Visoki savetnik za sistem upravljanja učinkom

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

99,400.00 USD

Konsultant 14

Visoki savetnik za politiku zakonodavnog i finansijskog okvira

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

45,000.00 USD

Konsultant 15

Savetnik za saradnju sa stranim investitorima u industriji IT i poluprovodnika

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

46,300.00 USD

Konsultant 16

Savetnik za saradnju sa stranim investitorima u poljoprivredi

Politike u finansijskom sektoru Okvir koordinacije

57,855.00 USD

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on