Dobra uprava

Naš rad na dobroj upravi
  • Transparentna i odgovorna izvršna, zakonodavna i sudska vlast i nezavisne institucije
  • Profesionalan i moderan javni sektor
  • Efikasni mehanizmi odgovornosti
  • Civilno društvo koje aktivno učestvuje u kreiranju i praćenju javnih politika
Više o dobroj upravi