Dobra uprava

  • Program razvoja kapaciteta za upravljanje zalihama konvencionalne municije u Republici Srbiji (CASM)Program razvoja kapaciteta za upravljanje zalihama konvencionalne municije u Republici Srbiji (CASM)Unapređivanje upravljanja zalihama konvencionalne municije

  • Mladi istraživački novinari u borbi protiv korupcije Mladi istraživački novinari u borbi protiv korupcijeU saradnji sa NVO i Antikorupcijskom agencijom, mladi novinari profesionalno i nezavisno istražuju, pišu i objavljuju priče i članke o korupciji

  • Jačanje nadzorne funkcije I transparentnosti parlamentaJačanje nadzorne funkcije I transparentnosti parlamentaPoboljšanje nadzora, transparentnosti i efikasnosti Narodne skupštine Repubike Srbije

  • Okvir za koordiniranje politika u finansijskom sektoruPlaniranje i predviđanje, završetak privatizacionog procesa, kontrolisanje plata u javnom sektoru i razvojne pomoći, pospešivanje slobodnog kretanja kapitala, podizanje kapaciteta za EU integracije i unapređivanje sistema za praćenje podatka

  • Podrška odgovornom upravljanju javnim finansijamaPodrška odgovornom upravljanju javnim finansijamaPoboljšanje učinka rada državnih i nezavisnih institucija na centralnom i lokalnom nivou radi efikasnije prevencije zloupotrebe javnih sredstava i doslednije primene zakona

Naš rad na dobroj upravi
  • Transparentna i odgovorna izvršna, zakonodavna i sudska vlast i nezavisne institucije
  • Profesionalan i moderan javni sektor
  • Efikasni mehanizmi odgovornosti
  • Civilno društvo koje aktivno učestvuje u kreiranju i praćenju javnih politika
Više o dobroj upravi

© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on