Postignuti rezultati

Jedan od naših prioriteta u oblasti parlamentarnog razvoja je jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine, kroz uvođenje i institualizaciju javnih slušanja, kao i njihovu dalju primenu kao ustaljenog mehanizma u radu Narodne skupštine. UNDP je podržao više od 40 javnih slušanja, a neka od njih su bila na temu „nasilja protiv žena“ i implementacije međunarodnih rodnih standarda. Ovo je uticalo na to da veći broj građana ima pozitivno mišljenje o radu Narodne skupštine, konkretno taj broj je porastao sa 13% građana u 2013. na 29% u 2015. godini.

Naš rad je takođe usmeren i na jačanje nadzorne uloge Narodne skupštine nad izvršnom vlasti, što je dovelo do razvoja portala za nadzor javnih finansija. U februaru 2015. Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava usvojio je Odluku o formiranju Radne grupe za uvođenje i razvoj Portala za nadzor nad javnim finansijama. Realizacija portala u novembru 2015. je veliki korak za Narodnu skupštinu u kontroli javnih finansija.

Naš prioritet je i obnova opština pogođenih katastrofama kao i izgradnja kapaciteta koji će te opštine učiniti vitalnijim i otpornijim na efekte krize. Nakon poplava koje su zadesile Srbiju 2014. godine, agencija UNDP je pomogla da se očisti i raskrči 50 mesta, da se odštopa kanalizacija i vodovodi u 27 pogođenih opština i da se izgradi 35 energetski efikasnih  kuća.

Kako bismo pomogli opštinama da budu vitalnije u slučaju jakih kiša, izgrađeno je 35 zaštitnih brana na prioritetnim vodenim tokovima. Procenjuje se da su aktivnosti UNDP-a pomogle oko 860.286 (426.573 žena i 433.713 muškaraca), od kojih je oko 1.500 dobilo direktnu pomoć kako bi mogli da se izdržavaju, i otvoreno je 720 radnih mesta.

Naš rad na tome da se poveća broj žena koje učestvuju u aktivnostima usmerenih ka smanjenju rizika od katastrofa je omogućio da 90 žena iz 12 opština postanu članovi Gorske službe spasavanja Srbije, koje su osposobljene da vrše spasavanje u vanrednim situacijama. UNDP je učestvovao i u pripremi novog zakona u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa, kao i u nacrtu Nacionalnog akcionog plana implementacije programa za smanjenje rizika od katastrofa. Nacrt zakona je u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa za period od 2015. do 2030. i Nacionalni akcioni plan je prvi međusektoralni dokument u Srbiji koji je orijentisan ka smanjenju rizika od katastrofa.

Kako bi pripadnici ugroženih grupa mogli sami da se izdržavaju, UNDP je pokrenuo projekat za skućavanje romskih porodica u jugoistočnoj Srbiji, u okviru kojeg su renovirane 22 kuće, i izgrađene su legalne kuće za 10 porodica. Sarađivali smo i sa opštinskim koordinatorima za romska pitanјa, koji predstavljaju sponu između romske zajednice i lokalnih samouprava i koji se staraju o tome da se prava Roma poštuju i da su njihove potrebe zadovoljene.

U saradnji sa UNWomen i UNICEF-om, angažovali smo se na eliminisanju nasilja protiv žena, sa akcentom na uvođenju jedinstvenog nacionalnog SOS telefona za žene žrtve nasilja u 30 opština. UNDP je podržao specijalizovane treninge za više od 60 novinara i urednika o medijskom izveštavanju o nasilju nad ženama, kako bi se povećala svest i kapaciteti da se smanji senzacionalističko izveštavanje.

Unapređenje ljudske bezbednosti u jugozapadnoj Srbiji je takođe jedan od prioriteta UNDP-a. U ovoj oblasti, projekte smo usmerili ka smanjivanju nejednakosti i etničkih stereotipa među mladima: otvorili smo prvi Dijalog Café u Novom Pazaru, organizovali dva pozorišna i jedan muzički festival i četiri razmene đaka osnovnih škola iz centralne Srbije i Sandžaka.