Detaljnije

Alt text for imageZgrada parlamenta u Beogradu

UNDP radi na jačanju dobre uprave tako što unapređuje transparentnost i odgovornost izvršne,  zakonodavne i sudske vlasti i nezavisnih institucija. UNDP sprovodi aktivnosti koje jačaju odvraćanje od korupcije, prevenciju i svest javnosti. UNDP podržava uspostavljanje delotvornih i održivih mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija kroz unapređenje preventivnih i istražnih aspekata ciklusa javnih rashoda i podržava vršenje nadzora, transparentnost, i delotvornost Narodne skupštine Republike Srbije.

Opšti pregled

 Zakon o zabrani diskriminacije

2012. godina u Republici Srbiji bila je burna, sa održavanjem novih izbora koji su u znatnoj meri promenili političku podelu vlasti. Nova vladajuća koalicija postigla je dogovor oko zajedničkih političkih ciljeva, koji su formulisani u zvaničnom sporazumu koji ukazuje na devet konkretnih oblasti za intervencije od čega praktično jedna polovina ima veze sa dobrim upravljanjem. Poseban konkretan cilj se odnosi na borbu protiv korupcije, kojim se najavljuje da će Vlada sprovesti istrage slučajeva sumnjivih privatizacija, povećati transparentnost i smanjiti diskreciona prava, ojačati nezavisnost i ovlašćenja tela nadležnih za borbu protiv korupcije i druge aktivnosti. Tokom prvih šest meseci rada Vlada je započela aktivnosti usmerene na većinu specifičnih ciljeva navedenih u okviru ovog šireg cilja. Sledeći proporuke Međunarodne donatorske grupe, kojom ko-predsedavaju UN i EU, Vlada je započela aktivno da sprovodi politiku nulte tolerancije prema korupciji, pokrenula pitanje koordinacije svih napora protiv korupcije od nivoa ministra nadležnog za poslove pravosuđa (prethodna Vlada), do nivoa Potpretsednika Vlade, otvorila je određeni broj istraga, uključujući i istrage u slučajevima privatizacije, inicirala je ponovnu izradu nacrta Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, izradila nacrt novog Zakona o javnim nabavkama kojim se Upravi za javne nabavke daju veća ovlašćenja, započela rad na uređenju pitanja zaštite uzbunjivača, i počela da razmatra opcije za jačanje autoriteta i uloge Agencije za borbu protiv korupcije. 

Indeks percepcije korupcije organizacije Transparency International pokazuje poboljšanje u percepciji korupcije od strane građana iako je, usled promene metodologije istraživanja, teško porediti rezultate sa rezultatima prethodnih godina, osim u pogledu rangiranja. Sa druge strane, UNDP Anketa o pokazateljima korupcije (2013) pokazuje da je došlo do povećanja od 17% u pogledu broja ispitanika koji misle da je korupcija u Srbiji smanjena u poređenju sa junom 2012. 

Srbija ja 1. marta 2012. godine dobila status kandidata za proces pridruživanja EU. Međutim, započinjanje pretpristupnih pregovora još uvek nije započelo i zavisi od stepena ispunjenosti kriterijuma za članstvo. Izveštaj EC o napretku za 2012. godinu pominje da je zaustavljena zakonodavna aktivnost usled približavanja izbora, ali skupštinske aktivnosti su nastavile normalno da se odvijaju, napominjući da je potrebno uložiti više rada u jačanje nadzorne uloge Skupštine. Što se tiče izvršne vlasti, EU napominje da je postojeća Vlada imala čitav mandat i da je aktivno sledila put EU integracija, ali istovremno napominje da je napredak ostvaren u reformi državne uprave nedovoljan. Reforma pravosuđa izgleda ostaje najslabija tačka, uz reizbor sudija koji je sproveden prethodnih godina, koji je proglašen neustavnim 2012. Nezavisna nadzorna/kontrolna tela pojačala su aktivnosti u okviru svojih ovlašćenja; međutim, Državna revizorska institucija, Poverenik za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i dalje su suočeni sa značajnim logističkim ograničenjima koja ograničavaju operativnost. Vrhovni revizor i Zaštitnik građana ponovo su izabrani u drugom mandatu 2012, dok je direktor Agencije za borbu protiv korupcije razrešen od strane Odbora Agencije pre isteka mandata. Srbija je isunjavala svoje međunarodne obaveze i instrumente za zaštitu ljudskih prava. 

Rezultati

 Opada broj ljudi koji imaju neposredno iskustvo sa korupcijom

UNDP nastavlja da pruža podršku evropskim integracijama, borbi protiv korupcije i borbi za postizanje dogovornosti u oblasti javnih finansija, unapređenju ljudskih prava, zabrani diskriminacije i ljudskoj sigurnosti. 

Podrška koju je pružio UNDP kreiranju naconalne politike dovela je do izrade nove Strategije za borbu protiv korupcije.

Programiranje u oblasti javnih nabavki dovelo je do standardizacije prakse (1200 službenika angažovanih na poslovima javnih nabavki certifikovano je u skladu sa međunarodnim standardima). UNDP podržava Državnu revizorsku instituciju u ostvarivanju pozitivnih rezultata, sa urađenih 143 izveštaja o reviziji tokom 2012 u poređenju sa samo 47 tokom 2011. Pokrenuto je 14 krivičnih prijava za zloupotrebu javnih sredstava. 

Vlada i Agancija za borbu protiv korupcije nastavljaju da primenjuju podatke UNDP za praćenje korupcije. UNDP je objavio dve Ankete o praćenju korupcije tokom 2012. Poslednja ankera pokazuje smanjenje broja ljudi koji imaju direktno iskustvo sa korupcijom od 6% kao i pad od 15% onih koji imaju posredna saznanja o korupciji. 41% ispitanika ima optimističan stav da će u narednoj godini doći do smanjenja korupcije. 

U oblasti odgovornosti zakonodavne vlasti podrška koju pruža UNDP dovela je do usvajanja Zakona o Narodnoj skupštini i novog Poslovnika o radu Narodne skupštine, kojima su uvedeni mehanizmi za saradnju sa nezavisnim nadzornim telima i analizu njihovih izveštaja. Zahvaljujući usvajanju pomenutih akata institucionalizovana su javna slušanja.

Što se tiče Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN, Srbija je tokom 2012 preuzela značajnu ulogu u regionu u integrisanju načela rodne ravnopravnosti u reformu sektora bezbednosti. UNDP/SEESAC su predvodili napore za integrisanje pitanja rodne ravnopravnosti u reformu sektora bezbednosti i podsticanje regionalne saradnje radi ostvarenja rodne ravnopravnosti u policiji i oružanim snagama u Jugoistočnoj Evropi. UNDP/SEESAC su obezbedili podršku za uništenje 17.000 komada oružja i inicirale su proces odlaganja rezervi od 115 tona napalm praha.

UNDP je, u saradnji sa Savetnikom za ljudska prava iz OHCHR, pružio pomoć tokom nacionalnih konsultacija za izradu unverzalnog periodičnog izveštaja za 2013 (Izveštaj UPR). Zahvaljujući tome, nadležna tela su blagovremeno podnela nacionalni izveštaj, NVO i branitelji ljudskih prava iz Srbije takođe su podneli sedam NVO ozveštaja za predstojeću analizu UPR za Srbiju. UNDP je osim toga uključio građane koji su dostavli komentare o svim pitanjima vezanim za ljudska prava koja su identifikovana tokom prvog kruga izrade UPR, a tokom prvih pet meseci primljeno je preko 3.000 komentara.