Dobra uprava

Dobra uprava je ključ za transparentnu i odgovornu izvršnu, zakonodavnu i pravosudnu vlast kao i za nezavisne institucije. Kroz svoje programe, UNDP neguje partnerske odnose i promoviše uključenost, odgovornost i delotvornost na svim nivoima. Cilj nam je da izgradimo delotvorne i sposobne države koje su odgovorne i transparentne, inkluzivne i koje odgovaraju na potrebe time što jačamo odvraćajući efekat, prevenciju i svest javnosti o korupciji, i to radimo uz blisku saradnju sa organima sprovođenja zakona, institucijama za borbu protiv korupcije, nezavisnim telima, civilnim društvom i medijima na smanjenju sistemskih rizika koji proističu iz slabih kapaciteta ili nezakonitog postupanja državnih službenika.

Naš cilj

Poboljšanje integriteta i efikasnosti javnog i privatnog sektora

Zgrada Vlade Srbije

Fotografisao: Yuya Matsuo