Detaljnije

Alt text for image
Srbija planira da do 2020 godine koristi 27% energije iz obnovljivih izvora

UNDP jača nacionalne kapacitete za upravljanje životnom sredinom na održiv način. Preko našeg nacionalnog tima pomažemo našim partnerima da izgrade sopstvene kapacitete za intergisanje pitanja zaštite životne sredine u razvojne planove i strategije, da uspostavljaju delotvorna partnerstva, osiguraju resurse, i sprovode programe koji podržavaju održive pravce razvoja sa niskim emisijama ugljenika i otporne na klimatske promene kao i da grade kapacitete na lokalnom nivou za bolje upravljanje životnom sredinom i pružanje usluga, posebno u oblasti snabdevanja vodoe i energijijom.

Opšti pregled

Alt text for image
Vlasinsko jezero: podsticanje eko-turizma i zaštite životne sredine

Srbija je u maju 2012 usvojila Nacionalnu strategiju za održivo iskorišćavanje prirodnih dobara i resursa i započela proces usklađivanja svojih nacionalnih planova za biodiverzitet kao načina da se podrži implementacija Strateškog plana uz Konvenciju UN o biodiverzitetu (CBD) za period 2011-2020. Akcioni plan koji prati Program rada na Konvenciji CBD o zaštićenim područjima izrađen je i podnet na uvid Komitetu CBD. Radeći na ispunjavanju nacionalnih obaveza po Konvenciji na povećanju površine pod zaštitom, u decembru 2011 su proglašena tri nova područja pod zaštitom, a jedno dodatno područje je proglašeno močvranim područjem od međunarodnog značaja. 

Srbija se 2012 obavezala da će povećati udeo obnovljivih izvora energije (RES) u ukupnoj potrošnji energije sa 21.1% na 27% do 2020. Uz prihvatanje ovog obavezujućeg cilja u okviru EU i kao članica Evropske energetske zajednice, Srbija će moći da učestvuje u svim mehanizmima saradnje koji su predviđeni dotičnom Direktivom EU. Nacionalni akcioni plan za obnovljivu energiju je u pripremi i nakon njegovo usvajanja predviđa se izrada detaljne mape puta koju će Srbija primeniti radi dostizanja postavljenih ciljnih vrednosti. 

Izveštaj EU o napretku za 2012 procenjuje da su administrativne procedure za izdavanje građevinskih dozvola i izdavanje saglasnosti za priključke na mrežu najveća prepreka promovisanju obnovljivih izvora energije. Napredak u povećanju energetske efikasnosti u energetskom sektoru, javnom sektoru i sektoru domaćinstava i dalje zaostaje, i u oblasti proizvodnje i distribucije električne energije posebno su potrebne dalje investicije kako bi se osigurala fleksibilnost i usklađivanje sa međunarodnim standardima. Izmenjeni Zakon o energetici takođe je doveo do zatvaranja Agencije za energetsku efikasnost, u momenu u kome ne postoji ni jedna državna institucija koja može da obezbedi stručnu podršku projektima u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji. 

Srbija se tokom cele 2012 pridržavala svojih obaveza u skladu sa Konvencijom UN o klimatskim promenama. Krajem 2012 započeo je rad na izradi Druge nacionalne komunikacije o klimatskim promenama, koja se nadovezuje na Inicijalnu komunikaciju usvojenu 2010

Rezutati

Alt text for image
Sigurnija, zdravija i efikasnija urbana mobilnost

UNDP je pojaćao svoje aktivnosti na zagovaranju i pružanju pomoći u oblasti obnovljivih izvora energije (RES), smanjenja potrošnje energije i emisije gasova sa efektom staklene bašte, i unapređenja upravljanja zaštićenim oblastima radi očuvanja biodiverziteta. 

UNDP je ažurirao Smernice za investitore, obezbedio mape puta za ulaganja i izgradnju. Vlada je izdala 62 nove energetske dozvole tokom 2012, povećavajući instalisani kapacitet za 60 MW; 22 proizvođača dobila su status ‘privilegovanog proizvođača energije’.

UNDP je obezbedio podršku za izradu Plana održivog urbanog transporta za grad Beograd koji će dovesti do smanjenja emisija sa gradskog područja i povećati energetsku efikasnost.

UNDP je radio na promovisanju biciklizma i alternativne mobilnosti kroz informatvine i lokalne kampanje.

Unapređeni standardi bezbednosti na putevima za izabrane osnovne škole omogućavaju deci da bezbednije pešice idu u školu i vraćaju se iz škole – što će zauzvrat doprineti da se smanji zagušenost saobraćaja i da se smanje emisije gasova sa efektom staklene bašte na području grada. 

Zahvaljujući naporima koje UNDP ulaže u podršku za podizanje svesti javnosti o pitanjima biodiverziteta i zaštićenih oblasti i s tim povezanim turističkim potencijalom, došlo je do povećanja prihoda u 19 zaštićenih oblasti tokom 2012, kako navodi Finansijski skor za zaštićena područja. 


© 2013 United Nations Development Programme Turn high contrast mode on