Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji

O projektu

Cilj projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama širom Srbije, uključujući Informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM), kako bi se povećale investicije u mere energetske efikasnosti u javnim zgradama i komunalnim uslugama, kao i da bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost. 

Očekivani rezultati

1. Projekat je u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije koji propisuje uvođenje Sistema energetskog menadžmenta u opštinama Republike Srbije, i stoga će doprineti njegovoj primeni.

2. ISEM je razvijen od strane UNDP-a radi praćenja, analize i izveštavanja o potrošnji energije i vode u javnim zgradama. U tom smislu, ISEM predstavlja važan instrument za energetski menadžment, koji je neophodan za primenu Zakona.

3. Dok je minimalni cilj projekta formalno usvajanje i početak implementacije Sistema energetskog menadžmenta i ISEM-a u najmanje 30 opština u Srbiji, projekat takođe ima za cilj da olakša njihovo uspostavljanje u drugim opštinama u Srbiji.

4. Komplementarne aktivnosti će obuhvatiti pripremu projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama/objektima (identifikacija projekata, energetske revizije, pripreme investicionih paketa, itd.) zajedno sa dodelom 0.5 mil. US$ bespovratnih sredstava za 10 EE demonstracionih projekata u javnim zgradama. Bespovratna sredstva obezbeđena od strane GEF-a će biti kombinovana sa sredstvima Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Republike Srbije kao i sredstvima lokalnih samouprava. Sveukupno, projekat će mobilisati 1 mil. US$ za investicije u projekte energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u lokalnim samoupravama.

5. Pored navedenog, projekat će obuhvatiti izgradnju kapaciteta za identifikaciju, pripremu i implementaciju projekata energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije u lokalnim samoupravama koja će biti kombinovana sa KfW kreditima za lokalnu infrastrukturu.

6. Pored navedenih aktivnosti, projekat će uključivati stručne usluge u oblasti energetske efikasnosti kao i dalji razvoj ISEM-a i pomoćnih softverskih alata manje kompleksnosti, namenjenih za specifične zadatke energetskog menadžmenta u opštinama. Za više informacija posetite www.ems-undp.rs

BudžetDonator Godina Iznos Valuta
Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), UNDP 2019

203.250

$
Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), UNDP 2018 700.750 $
Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), UNDP 2017 664.250 $
Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), UNDP 2016 510.750 $
Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF), UNDP 2015 421.000 $
Ukupno   2.500.000 $