Biti LGBTI u Istočnoj Evropi

O projektu

 Na nacionalnom okruglom stolu održanom u junu 2016. govorilo se o položaju LGBTI populacije u Srbiji, načinima da se smanji nejednakost i isključenost koju osećaju LGBT osobe, kao i o borbi protiv homofobije i transfobije.

Iako se situacija na tom planu razvija u pozitivnom smeru, lezbijke, homoseksualci, biseksualne, transrodne i interseksualne osobe (LGBTI) se i dalje suočavaju sa teškoćama. Usled postojećeg pravnog okvira, stigme i diskriminacije prava LGBTI osoba i dalje se dovoljno ne poštuju i nisu zaštićena na odgovarajući način. U nekim državama doneseni su zakoni koji će štititi ovu populaciju, međutim sprovođenje nije potpuno.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) predlaže jednogodišnji projekat za Istočnu Evropu, koji se posebno fokusira na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju i Srbiju a koji ima za cilj smanjenje nejednakosti i isključenosti, borbu protiv homofobije i transfobije koju osećaju LGBTI osobe.

 

Očekivani rezultati

Cilj predloženog projekta je da potkrepi bazu dokaza, razvije pristupe zagovaranju i instrumente na lokalnim jezicima i da pozove na dijalog između nacionalnih donosioca odluka i LGBT organizacija civilnog društva, njihovih saveznika/ca i drugih zainteresovanih strana.  

Projekat je pokrenut sa namerom da doprinese smanjenju nejednakosti i isključenosti koju osećaju LGBT osobe, borbi protiv homofobije i transfobije zagovarajući promene i deljenju dobrih praksi, iskustava i resursa između država kako bi omogučili bolji život za LGBTI populaciju.

BudžetDonator Budžet Valuta
USAID 499.856 $