Fond za socijalne inovacije doprineo izradi Zakona o socijalnoj zaštiti

UNDP u selu Vrelo, jug Srbije

Napori koje ulaže UNDP na promovisanju društvene uključenosti tradicionalno su usmereni na osiguranje pristupa uslugama i zapošljavanja za ugrožene grupe, posebno za Rome, IRL, izbeglice i osobe sa invaliditetom.  Ove potrebe uporno ostaju na visokom nivou, usled sve većeg fiskalnog deficita koji ograničava javne rashode, kao i usled svetske ekonomske krize koja obeshrabruje domaće i strane investicije koje bi stvarale nova radna mesta. Relevantnost promocije društvene i ekonomske uključenosti na kojoj UNDP radi je nesporna, a ta uloga se ogleda u transformativnom programiranju koje je Vlada Srbije prepoznala 2011.   

Zahvaljujući FSI, realizovano je 298 inovativnih projekata u više od 100 opština širom Srbije.  Spektar obezbeđenih usluga kreće se od kućne zdravstvene nege za stare, nezavisnog života za osobe sa invaliditetom, dnevnih centara za decu, i drugo. Usluge u zajednici značajno su proširene u opštinama koje do tada nisu imale ili su imale mali broj usluga usled nedovoljnih kapaciteta i nedostatka finansijskih sredstava. UNDP je pomogao da se pionirski uvedu inovativne usluge, kao što je osnivanje skloništa za decu ulice, programi obuke za žene u oblasti organske poljoprivrede, pomoć u traženju posla za osobe sa mentalnim invaliditetom, kao i nove programe tretmana u maloletničkim pritvornim centrima.   

FSI je uspeo da:

  • Podrži realizaciju 298 projekata prosečne vrednosti EUR 23.716 (između EUR 8.700 i EUR 45.000) i pokrene pružanje usluga u zajednici u više od 100 opština u Srbiji.
  • Obezbedi tehničku podršku za nekoliko stotina kandidata i korisnika grantova u procesu prijavljivanja za grantove kao i tokom celog perioda realizacije projekata.

Novi Zakon usvaja i unapređuje mere koje je FSI uveo, testirao i zagovarao, i time institucionalizuje transformativne promene u pružanju usluga socijalne zaštite u Srbiji. Zakon o socijalnoj zaštiti je usvojio ciljani pristup za pružanje usluga socijalne zaštite, standardizaciju usluga, i viši stepen prenosa odgovornosti za sprovođenje na lokalnom nivou. Novi Zakon takođe predviđa unapređen i snažniji nadzor nad uslugama, što je karakteristika isprobana preko FSI i što na suštinski način uključuje organizacije za pomoć u zajednici u ovaj proces. Nezavisne procene ukazuju da će po novom zakonodavstvu biti ostvaren viši stepen kvalifikovanosti najsiromašnijih domaćinstava za finansijsku socijalnu pomoć za 18.4%, i povećanje prosečnog iznosa davanja za 10.6% po odrasloj osobi. Fiskalni rashodi za finansijska socijalna davanja će porasti za 34.6% (na oko 0.05% ukupnog BDP), ali se očekuje da će zahvaljujući primeni novog Zakona broj siromašnih biti smanjen za oko 2.2%.

Procena ukupnih učinaka FSI navodi da “Inovativna rešenja iz FSI proističu iz njegovog koncepta kao mehanizma koji direktno podstiče koncept pluralizma pružalaca usluga, čime se prati krajnji cilj reforme socijalne zaštite.”