Za lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi otporne na elementarne nepogode

24.03.2017.

Dobre prakse smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa biće primenjene u lokalnim samoupravama šest zemalja Jugoistočne Evrope kako bi se umanjile posledice i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina. Ovo je primarni cilj novog regionalnog projekta „SEE URBAN“ čija realizacija je započeta protekle nedelje, kada su ciljevi i planirane aktivnosti u okviru projekta i formalno predstavljeni na konferenciji Mreže poverenika lokalnih samouprava za upravljanje rizikom i vanrednom situacijom, u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština.

Pomenuti projekat, vredan gotovo 580 hiljada evra finansira EU a sprovodi UNDP u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, Stalnom konferencijom gradova i opština i Jedinicama lokalne samouprave. Partner na projektu je platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa.

Projekat je dizajniran kao ogdovor na sve veću izloženost elementarnim nepogodama i katastrofama, kao i sve većim ekonomskim gubicima koji nastaju usled nepogoda u zemljama regiona. Predviđanja upozoravaju da će usled klimatskih promena izloženost zemalja elementarnim nepogodama i katastrofama progresivno rasti. Poplave koje su pogodile zemlje Jugoistočne Evrope 2014. godine pokazale su negativne efekte koji su se ogledali u ljudskim žrtvama, štetama na stambenim, javnim i poslovnim objektima, infrastrukturi i lokalnoj privredi. Kako bi se sprečile eventualne posledice, neophodno je kontinuirano ulagati u smanjenje rizika od nepogoda i katastrofa.

Aktivnosti planirane u okviru projekta uključuju dalje razvijanje modela udruživanja jedinica lokalne samouprave u Srbiji u oblasti smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa, prikupljanje i plasiranje relevantnih informacija i podataka vezanih za rizike u urbanim sredinama i smanjenje rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa i jačanje institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika u jedinicama lokalne samouprave i podizanje svesti građana o važnosti smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i katastrofa.

Projekat će biti sproveden do kraja 2018. godine.

Kontakt za više informacija: Stevan Vujasinović 011 4155 310 ili communications.rs@undp.org