Narodna skupština pionirskim koracima ka prevođenju Ciljeva održivog razvoja na nacionalni kontekst

18.07.2017.

Ideja Ciljeva održivog razvoja je da usmere i koordiniraju nacionalne javne politike ka zajedničkoj viziji čovečanstva. Parlamenti su dužni da učestvuju u sprovođenju i nadzoru celokupnog radnog okvira Ciljeva održivog razvoja, ali takođe moraju da obrate posebnu pažnju na sopstveni institucionalni razvoj u skladu s potciljevima:

16.6 Razviti delotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima;

16.7 Osigurati odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima.

Narodna skupština predvodi rad institucija u Srbiji na uvođenju ciljeva u svoj radni okvir i pripremu za nadzor nad provođenjem obaveza koje je Vlada preuzela u cilju njihovog ostvarenja.

Narodna skupština je kroz rad svojih neformalnih tela kao sto je nacionalni ogranak Globalne organizacije parlamentaraca (GOPAC), čije osnivanje i rad u Srbiji podržavaju UNDP i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), uključila globalne Ciljeve održivog razvoja u svoj akcioni plan. Novim akcionim planom, predsednica GOPAC Ogranka, Dubravka Filipovski predviđa učešće Nacionalnog ogranka na Regionalnoj konferenciji Interparlamentarne unije (IPU) za parlamentarce posvećene Ciljevima održivog razvoja koja će se uz podršku UNDP/ SDC projekta održati 2018. godine u Narodnoj skupštini. Narodni poslanik, Milorad Mijatović, koordinator za IPU i Ciljeve održivog razvoja i član GOPAC Ogranka u Srbiji, obavestio je članove Ogranka da će tokom 2017. godine biti održano javno slušanje na temu Ciljeva održivog razvoja, kao i radionica za narodne poslanike. Pored toga, potpredsednica Narodne skupštine i članica Ogranka, Gordana Čomić, je iznela predlog o potrebi da Vlada jasno preuzme svoju ulogu u ostvarivanju 17 Ciljeva održivog razvoja na način da se u određenim ministarstvima delegira osoba koja bi bila zadužena za koordinaciju sprovođenja Ciljeva održivog razvoja. Predložen je i sastanak sa predstavnicima ministarstava radi predstavljanja potrebe za uspostavljanjem jedinica.

Kako bi podržao nastojanja narodnih poslanika da uključe Ciljeve održivog razvoja u svoj rad, zajednički projekat UNDP-a i SDC-a je omogućio prevod na srpski jezik i štampanje „Priručnika za za samoprocenu parlamenaraca" koji su objavili IPU i UNDP. Priručnik je napisan tako da pomogne narodnim poslanicima da uspešno institucionalizuju novu Agendu održivog razvoja do 2030. i uključe njene ciljeve u zakonodavni proces.

Konferencija u Narodnoj skupštini kao i priručnik su rezultati dogovora na IPU Regionalnoj konferenciji paramentaraca i Ciljeva održivog razvoja koja je održana u Parlamentu Mađarske u februaru 2017. godine, a na koju je UNDP/SDC projekat pozvan da, ispred Regionalnog biroa UNDP, predstavi rezultate po zemljama regiona. Glavna tema konferencije je bio Cilj 16. Postavljeno je pitanje nacionalizovanja i instutucionalizovanja globalnih ciljeva radi uspostavljanja sinergija i konherentnosti politika. Projekat je tom prilikom predstavio rezultate uspešne saradnje sa Narodnom skupštinom koja je bazirana na potrebama za razvoj kao što su portal za praćenje javnih finansija, neformalna tela i sednice odbora van sedišta.

Projekat je takođe pozvan na Regionalni seminar koji je organizovao UNDP: „Otvaranje parlamenata i Ciljevi održivog razvoja“. Ovaj seminar je bio uvod za „Konferenciju Partnerstva za otvorenu upravu (OGP)“ koja je održana u Kijevu u maju 2017. godine, a na kojoj je Radna grupa za otvorenost parlamenata predstavila dosadašnje rezultate i planove. Kroz tri panela na dve konferencije delegacija Narodne skupštine je predstavila novine u otvaranju parlamenta kao i važnost otvorenog parlamenta za unapređenje javnog mnjenja. Upravljački odbor OGP je pohvalio rad Narodne skupštine dok su brojne delegacije bile zainteresovane da nauče iz rezultata Narodne skupštine koje je projekat podržao. Učešće na ovim važnim konferencijama je osiguralo gobalnu pomociju rezultata Narodne skupštine i projekta i podstaklo dalji rad na ovim platformama.

Rezultati koje je ostvario projekat, poput uvođenja portala za nadzor nad javnim finansijama, su predstavljeni i u publikaciji: „Uloga parlamenata u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja: Priručnik za parlamente“, i to kao primer dobre prakse na globanom nivou, koja vodi ka ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Narodna skupština je u svom biltenu „Kvorum" objavila članak posvećen uključivanju Ciljeva održivog razvoja u akcioni plan nacionalnog ogranka GOPAC-a kao i gore navedenim konferencijama (OGP/SDGs). Izdavanje ovog biltena podržali su Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u okviru projekta „Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza “.

Za više informacija kontaktirajte Stevana Vujasinovića telefonom na +381 (0)11 4155 310 ili imejlom na communications.rs@undp.org