Raspisan javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije

16.08.2017.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj raspisao je javni poziv za podršku opštinama u uvođenju sistema energetskog menadžmenta i korišćenju lokalno raspoložive biomase za proizvodnju energije.

Pravo na podnošenje prijave imaju opštine i gradske opštine sa 20.000 do 40.000 stanovnika.

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke pomoći za:

  1. Izradu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije za jedinice lokalne samouprave (JLS) kao Obveznike sistema a u skladu sa „Pravilnikom o obrascu godišnjeg izveštaja o ostvarivanju ciljeva uštede energije“ („Službeni glasnik RS”, broj 32/16 od 30.3.2016. godine i stupio je na snagu 7.4.2016. godine) za 2016. i 2017. godinu;
  2. Izradu programa energetske efikasnosti za JLS u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) sa potprogramom analize raspoloživog potencijala i iskorišćenja biomase u energetske svrhe na teritoriji JLS;
  3. Obuke korisnika u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS, za korišćenje i unos podataka u informacioni sistem energetskog menadžmenta (ISEM);
  4. Izradu inventara kotlovskih postrojenja u objektima od javnog značaja, koji su u nadležnosti JLS;
  5. Obuku o finansiranju projekata proizvodnje energije iz biomase na poljoprivrednim gazdinstvima (sa posebnim fokusom na mehanizme koji su definisani u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj -IPARD program za 2014-2020);
  6. Obuku o energetskim zasadima (lokalni potencijali i specifičnosti uzgajanja, načini korišćenja, podsticaji, preporuke proizvođačima i lokalnim samoupravama i dr.).

Prijave sa kompletnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv UNDP - Portfolio energetika JP 1/17 – NE OTVARATI“

na adresu:

Program Ujedinjenih nacija za razvoj

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

Srbija

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava je do 18. septembar 2017. godine, do 16,00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena na navedenoj adresi, najkasnije do 16,00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Za informacije u vezi sa Javnoim pozivom možete se obratiti na elektronsku adresu: isem.rs@undp.org  

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet prezentaciji EE Projekta i Projekta biomasa, link: http://ems-undp.rs i http://biomasa.undp.org.rs