Javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učestvovanje u ReLOaD projektu

22.08.2017.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom tri godine, biće jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat je nastavak dobre prakse višegodišnjeg projekta sprovedenog u BiH pod nazivom Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD. Ukupna vrednost ReLOaD projekta za ceo Zapadni Balkan je 10 miliona evra, a finansira ga Evropska unija, u iznosu od 8,5 miliona evra, dok ostatak finansiraju UNDP kancelarije u zemljama regiona i partnerske jedinice lokalne samouprave.

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za učestvovanje u ReLOaD projektu. Ukupno će biti odabrano pet (5) jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u razvoju transparentnih mehanizama za raspodelu sredstava namenjenih za finansiranje projekata OCD-ova.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriterijumi za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave opisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali prijavni materijal, uključujući i Prijavni obrazac, dostupne na: www.rs.undp.org pod „Nabavke“.

Jedinice lokalne samouprave će svoju prijavu dostaviti u jednom štampanom primerku i u elektronskoj formi (CD ili USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 22.09.2017. godine do 17:00 sati, na sledeću adresu:

UNDP Srbija

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faksom ili elektronskom poštom) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, treba da imaju poštanski žig koji potvrđuje da je prijava poslata u okviru navedenog roka.

Info sesije, tokom kojih će jedinice lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja vezana za poziv, će biti organizovane od 11.30 – 13.30 sati:

  1. Niš, ponedeljak, 11.09, 2017. godine, Regionalni centar za profesionalno obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Pariske komune bb, Niš
  2. Beograd, utorak.12. 09.2017. godine, Program ujedinjenih nacija za razvoj, Zorana Đinđića 64

3. Preljina-Čačak, sreda, 13..09.2017. godine, Hotel Livade

Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahteve uputite pismenim putem na faks: 011 4155 499 ili elektronskom poštom: grants.rs@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunaoridnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.