Preuzmite publikaciju
Narodna skupština Repulike Srbije i nezavisni organi/tela

Narodna skupština Republike Srbije i nezavisni državni organi/tela

Feb 12, 2019

U­ te­snoj ­ve­zi ­sa ­po­sto­ja­njem ­de­mo­kra­ti­je ­otvo­re­nog dru­štva ­je­ste ­i ­po­sto­ja­nje­ de­lotvor­nih ­par­la­men­tar­nih ­in­sti­tu­ci­ja.­ Ta­kve ­in­sti­tu­ci­je­ su ­iz­u­zet­no ­va­žne ­za ­us­po­stavlja­nje ­de­mo­krat­skog ­si­ste­ma,­ jer ­obez­be­đu­ju ­uti­caj gra­đa­na ­na ­stva­ra­nje ­po­li­ti­ke ko­ja ­ne­po­sred­no ­uti­če ­na nji­hov­ ži­vot. ­Par­la­men­ti ­su ­osno­va ­za ­us­po­sta­vlja­nje vlada­vi­ne­ pra­va, ­nad­zora ­nad ­pro­ce­si­ma ­upra­vlja­nja (ko­ji ­ta­ko ­po­sta­ju­ tran­spa­rent­ni)­ i po­što­va­nja­ preuzetih me­đu­na­rod­nih ­oba­ve­za.

Pro­gram ­Uje­di­nje­nih ­na­ci­ja ­za raz­voj ­(UNDP) ­po­dr­ža­va ­raz­voj­ u­ 166 ­ze­ma­lja ­sve­ta, kao ­i ­sva­ki ­če­tvr­ti ­par­la­ment­ na ­sve­tu, ­is­ti­ču­ći ­ti­me ­va­žnu ulo­gu ­ko­ju ­par­la­men­tar­ne in­sti­tu­ci­je ­za­u­zi­ma­ju ­u ­de­mo­kra­ti­ji ­i ­raz­vo­ju.

UNDP Around the world

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Esvatini Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Severna Makedonija Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve